Các văn bản quy định mức tiền ăn giữa ca qua các...

Các văn bản quy định mức tiền ăn giữa ca qua các thời kỳ

Các văn bản quy định mức tiền ăn giữa ca qua các thời kỳ kế toán cần lưu ý

1. Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 – Mức tiền ăn giữa ca 450.000đ

2. Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 – Mức tiền ăn giữa ca 550.000đ

3. Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 – Mức tiền ăn giữa ca 620.000đ

4.  Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 – Mức tiền ăn giữa ca 680.000đ