Các biểu mẫu cần thiết ghi làm hồ hơ khai thuế ban...

Các biểu mẫu cần thiết ghi làm hồ hơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

739

Các biểu mẫu cần thiết ghi làm hồ hơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

Mẫu này là mẫu chung, tùy theo từng cơ quan thuế có thể tin giảm bớt đi hoặc thêm 1 vài mẫu quản lý nội bộ.

MỤC LỤC HỒ SƠ

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng (02 bản).
  2. Biên bản họp hội đồng thành viên bổ nhiệm giám đốc (02 bản).
  3. CMND bản sao có công chứng của người đại diện pháp luật (02 bản)
  4. CMND bản sao có công chứng của người được bổ nhiệm phụ trách Kế toán (02 bản, nơi có nơi không cần).
  5. Công văn đăng ký hình thức kế toán.
  6. Bảng đăng ký trích khấu hao tài sản cố định.
  7. Giấy biên nhận nộp tiền thuế môn bài.
  8. Mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC về đăng ký PP khai thuế