07 văn bản hợp nhất các luật về thuế

07 văn bản hợp nhất các luật về thuế

Tổng hợp 7 văn bản hợp nhất các Luật về Thuế

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt – Văn bản hợp nhất số 06_VBHN-VPQH_264492 ngày 11/12/2014.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp – Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

3. Thuế thu nhập cá nhân – Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

4. Thuế giá trị gia tăng – Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

5. Quản lý thuế – Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

6. Luật thuế tài nguyên – Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

7. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu – Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

Tải: 7 văn bản hợp nhất các Luật về Thuế