06 biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã...

06 biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP như sau:

– Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định.

– Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

– Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Tải: 04_2016_TT-BKHDT_311752 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.